บทความ

การจัดการความรู้ด้านการวิจัย แนวปฏิบัติที่ดีเรื่อง การตีพิมพ์เผยแพร่บทความวิจัยในวารสารวิชาการ ระดับชาติและนานาชาติ

รูปภาพ
 การจัดการความรู้ด้านการวิจัย แนวปฏิบัติที่ดีเรื่อง การตีพิมพ์เผยแพร่บทความวิจัยในวารสารวิชาการ ระดับชาติและนานาชาติ  https://drive.google.com/file/d/1Tsr5ULRQma7od_7r3kJRkw9MElkoUdzq/view?usp=sharing

"การจัดการความรู้บุคลากรสายสนับสนุน"

รูปภาพ
 "การจัดการความรู้บุคลากรสายสนับสนุน ประจำปี 2562 "

ภาพกิจกรรม KM- การจัดการความรู้ WILL คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี

รูปภาพ
ภาพกิจกรรม การจัดการความรู้ WILL คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี