ผลงานของบุคลากร

การจัดการความรู้ (KM) ระดับคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี

เอกสารที่นำเสนอ จำนวน 8 ชื่อเรื่อง
- คู่มือการปฏิบัติงานการแจ้งซ่อมวัสดุ อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ นายธนทรัพย์ คลิก


ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้